> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

Төв аймгийн 2020 оны 01 дүгээр сарын цаг уурын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2020-10-20 11:12:55

ТӨВ АЙМГИЙН 2020 ОНЫ 01-Р САРЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

 Агаарын дундаж температур: нийт нутгаар -13.6°С...-23.4°С байснаас Мөнгөнморьт, Лүн, Алтанбулаг, Өндөрширээт сумдын нутгаар -22.0°...-23.4 °С орчим, бусад сумдын нутгаар -13.6°С...-21.6°С байлаа. /Зураг-1/ Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: бүх сумдын нутгаар дунджаас 1.3°С- 5.9°С-аар дулаан байв. /Зураг-2/  

                                        /Зураг-1/                                                                      /Зураг-2/           

 Агаарт 30°С-аас хүйтэн өдрийн тоо: Мөнгөнморьт, Алтанбулаг суманд 12-16 өдөр, Угтаал, Бүрэн, Лүн, Эрдэнэ сумдад 6-8 өдөр, Баян, Батсүмбэр суманд 2-4 өдөр, Зуунмод, Эрдэнэсант, Баян-Өнжүүл, Баянчандмань, Жаргалант, Борнуур, Баянжаргалан, Заамар, Цээл, Аргалант, Баянцагаан, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумдын нутгаар 30°С-аас хүйтэн өдөр ажиглагдаагүй байна.    

Тус сард агаарын температурын үнэмлэхүй их утга -7.3°С...+0.2°С байснаас Лүн суманд -7.3°С,  Борнуур суманд +0.2°С, хөрсөнд үнэмлэхүй их утга -6°С...+6°С байснаас Зуунмод суманд -6°С, Жаргалант суманд +6°С ажиглагдсан бол үнэмлэхүй бага утга агаарт -34.8°С...-24.7°С байснаас Алтанбулагт -34.8°С, Зуунмодод -24.7°С, хөрсөнд -39°С...-30°С байснаас Эрдэнэ суманд -39°С, Баян-Өнжүүлд -30°С байлаа.

 

Тунадасны хувьд:  тус сард  Төв аймгийн сумдаар 0.0-0.9 мм тунадас орсон, хамгийн их нь Борнуурт 0.9 мм, Эрдэнэсант, Угтаал, Баянжаргалан, Заамар сумдын нутгаар 0.4-0.6 мм, бусад  сумдын нутгаар 0.0-0.2 мм, Бүрэн, Өндөрширээт сумдаар тунадас ороогүй. /Зураг-3/   

                            Зураг-3                                                                      Зураг-4

Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: бүх сумдын нутгаар дунджаас бага тунадас орсон./Зураг-4/        

Салхины дундаж хурд: нийт нутгаар 0.3-2.3 м/с байснаас Баянчандмань суманд 2.3 м/с, Мөнгөнморьт суманд 0.3 м/с байв. Салхины их хурд: 6-15 м/с байснаас Бүрэн суманд 15 м/с, Баян-Өнжүүл, Аргалант суманд 6 м/с, Зуунмод, Баян, Эрдэнэсант, Цээл, Дэлгэрхаан сумдад 11-13 м/с, бусад сумдын нутгаар 7-10 м/с хүрч салхилсан.

Цасан бүрхүүл: Бүх сумдын нутгаар цасны өндөр 1-7 см бөгөөд 8-10 балл цастай байснаас хамгийн их Угтаал, Баянчандмань сумдад 7 см, Лүн,  Баянцагаан, Дэлгэрхаан, Өндрширээт сумдаар 1 см цастай, 0.10-0.22 гр/см3 нягттай байв.

 

 

                                                            

Тойм бичсэн:

ЦУУА-ын инженер Л.Энхцэцэг