> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

Төв аймгийн 2020 оны 11 дүгээр сарын цаг уурын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2021-01-17 09:19:55

ТӨВ АЙМГИЙН 2020 ОНЫ 11-Р САРЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

2020.12.23                                                                                                Зуунмод

Агаарын дундаж температур: нийт нутгаар -11.0°С...-6.8°С байснаас Баян суманд -11.0°С, Эрдэнэсант суманд -6.8°С байлаа. / Зураг-1/ Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: нийт нутгаар дунджаас 1.6 °С...2.7°С-аар дулаан байлаа.  / Зураг-2/  

              

                            / Зураг-1/                                                                       / Зураг-2/

 Хөрсний дундаж температур: нийт нутгаар -11°С...-6°С байснаас Мөнгөнморьт, Алтанбулаг суманд  -11°С, Цээл суманд -6°С байлаа.

Агаарт 30°С-аас хүйтэн өдөр 1-4 өдөр байснаас Лүн, Баянжаргалан, Эрдэнэ суманд 1 өдөр, Алтанбулаг суманд 4 өдөр ажиглагдсан. Хөрсөнд 40°С-аас дээш хүйтэн өдөр нийт нутгаар ажиглагдаагүй.

Агаарын температурын үнэмлэхүй их утга 5.1°С...10.8°С байснаас Бүрэн суманд 10.8°С, хөрсөнд үнэмлэхүй их утга 11°С...21°С байснаас Лүн суманд 21°С ажиглагдсан бол агаарт үнэмлэхүй бага утга: -33.2°С...-23.2°С байснаас Бүрэн суманд -33.2°С, хөрсөнд үнэмлэхүй бага утга: -36°С...-25°С байснаас Алтанбулаг суманд -36°С ажиглагдлаа.

   Тунадасны хувьд: Нийт нутгаар 1.1-9.9 мм тунадас орсон, хамгийн их нь Зуунмод суманд 9.9 мм, хамгийн бага нь Баянцагаан суманд 1.1 мм орсон. / Зураг-3/

        

                       / Зураг-3/                                                                 / Зураг-4/    

     Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: Мөнгөнморьт, Эрдэнэсант, Баянчандмань, Жаргалант, Цээл, Баянцагаан сумдад дунжаас бага, Угтаал, Борнуур, Заамар, Батсүмбэр, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумдад орчим, бусад сумдын нутгаар дунджаас ахиу хур тунадас орсон.                                   / Зураг-4/             

   Салхины дундаж хурд: нийт нутгаар 1.1-3.7 м/с байснаас Дэлгэрхаан суманд 3.7 м/с, Мөнгөнморьт, Жаргалант, Батсүмбэр сумдад 1.1 м/с байв. Салхины их хурд: 9-24 м/с байснаас Бүрэн суманд 24 м/с хүрч салхилсан. 10 м/с-ээс их хурдтай өдрийн тоо: 1-13 өдөр байсны 13 өдөр нь Дэлгэрхаан суманд ажиглагдлаа.

   Харьцангуй чийг: нийт нутгаар 60%-80% байснаас Эрдэнэсант суманд 60%, Жаргалант суманд 80% байлаа.  

                      

                                                                    Тойм бичсэн:   ЦУУА-ын инженер Л.Энхцэцэг