> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

Төв аймгийн 2019 оны 08 дугаар сарын цаг уурын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2019-10-15 04:11:30

Төв аймгийн 2019 оны 08 дугаар сарын цаг уурын тойм

2019 оны 08 дугаар сард агаарын дундаж температур: 13.2 ˚С-аас 17.8˚С дулаан байлаа.

/Зураг-1/ ОЖД /Олон жилийн дундаж/-тай харьцуулахад: бүх сумдын нутгаар дунджийн орчим, Бүрэн суманд 4.7 °С-аар дулаан байв. /Зураг-2/

                                            Зураг-1                                                             Зураг-2

                

Агаарт 30°С-аас халуун өдрийн тоо: Зуунмод, Эрдэнэ суманд ажиглагдаагүй бол бусад сумдын нутгаар 1-4 өдөр байсны 4 өдөр нь Баянжаргалан, Өндөрширээт суманд, 1 өдөр нь Мөнгөнморьт, Эрдэнэсант, Угтаал, Алтанбулаг, Баянчандмань, Борнуур, Батсүмбэр, Аргалант сумдад байлаа. Тус сард агаарын температурын үнэмлэхүй их утга 29.0°С...33.9°С хүрснээс Баян-Өнжүүл суманд  33.9°С, Зуунмод суманд 29.2°С, үнэмлэхүй бага утга 1.3°С...6.8°С байсан ба Мөнгөнморьт суманд 1.3°С, Баянцагаан суманд 6.8°С байлаа. Хөрсний үнэмлэхүй их утга 47°С ...60°С хүрснээс Лүн суманд 60°С, Эрдэнэ суманд 47°С ажиглагдсан бол үнэмлэхүй бага утга 1°С...6°С байснаас Жаргалант суманд 1°С, Баян-Өнжүүл суманд 6°С байсан.

      Хур тунадасны хувьд: Төв аймгийн хэмжээнд 23.0-125.1 мм тунадас орсон нь Заамар суманд 23.0 мм, Батсүмбэр суманд 125.1 мм, бусад сумдын нутгаар 34.9-124.3 мм тунадас орсон. /Зураг-3/ 

                               Зураг-3                                                                      Зураг-4

    Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: Зуунмод, Баян, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Батсүмбэр, Цээл, Баянцагаан, Эрдэнэ, Өндөрширээт сумдаар дунджаас ахиу, Мөнгөнморьт, Эрдэнэсант, Угтаал, Баянчандмань, Лүн, Дэлгэрхаан сумдын нутгаар дунджийн орчим, бусад сумдын нутгаар дунджаас бага тунадас орсон.  / Зураг-4/           

Салхины дундаж хурд: нийт нутгаар 1.5-3.4 м/с байснаас Угтаал, Бүрэн суманд 3.4 м/с, Цээл, Аргалант суманд 1.5 м/с, бусад сумдын нутгаар 1.6-3.2 м/с байв. Салхины их хурд: 15-22 м/с хүрснээс Зуунмод суманд 22 м/с, Лүн, Өндөрширээт суманд 15 м/с, бусад сумдын нутгаар 10-20 м/с салхитай байлаа.

15 м/с-ээс дээш салхитай өдрийн тоо: Зуунмод суманд 3 өдөр, Угтаал, Лүн, Жаргалант суманд 2 өдөр, Эрдэнэ, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумдад 1 өдөр ажиглагдлаа.

Агаарын харьцангуй чийг:  Эрдэнэсант, Баян-Өнжүүл, Лүн, Баянжаргалан, Заамар, Аргалант, Баянцагаан, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумдын нутгаар 44-69%, бусад сумдын нутгаар 70-77% байлаа.   / Зураг-5/

 

                                                                   Зураг-5

 

 

 Тойм бичсэн:

ЦУУА-ын салбар хариуцсан ерөнхий технологич Л. Энхцэцэг