> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

ТӨВ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2022-11-28 08:15:05

ТӨВ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 08-Р САРЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

2022.09.21                                                                                                                     Зуунмод

ТӨВ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

Агаарын дундаж температур: Нийт нутгаар 12.0°С...16.9°С байснаас Мөнгөнморьт, Эрдэнэ суманд 12.0°С, Лүн, Өндөрширээт суманд 16.8°С...16.9°С байлаа. (Зураг-1) Олон жилийн дундажтай харьцуулахад:  Бүрэн, Дэлгэрхаан сумдын нутгаар дунджийн орчим,  бусад сумдын нутгаар дунджаас 1.2°С...3.3 °С-ээр хүйтэн байлаа. (Зураг-2)

 

 

               (Зураг-1)                                                            (Зураг-2)

Хөрсний дундаж температур: Нийт нутгаар 16°С...21°С байснаас Зуунмод, Эрдэнэ суманд 16°С, Баян-Өнжүүл, Лүн, Өндөрширээт суманд 21°С байлаа.

Агаарт 30°С-ээс дулаан өдрийн тоо: 1-3 өдөр байсан ба Зуунмод, Мөнгөнморьт, Баянжаргалан, Эрдэнэ сумдын нутгаар ажиглагдаагүй. Хөрсөнд 40°С-ээс дулаан өдрийн тоо: 5-21 өдөр байснаас Баянжаргалан суманд 21 өдөр байв.

Агаарын температурын үнэмлэхүй их утга: нийт нутгаар 24.5°С...35.6°С хүрснээс Өндөрширээт суманд 02-ны өдөр 35.6°С, хөрсний үнэмлэхүй их утга: 49°С...63°С ажиглагдсанаас Алтанбулаг суманд 02-ны өдөр 63°С хүрсэн байна.

Агаарын үнэмлэхүй бага утга: нийт нутгаар -2.6°С...+2.8°С байснаас Мөнгөнморьт, Эрдэнэ суманд 30-ны өдөр -2.6°С, хөрсөнд үнэмлэхүй бага утга: -3°С...+2°С ажиглагдсанаас Эрдэнэ суманд 26-ны өдөр -3°С хүрч хүйтэрсэн.

Тунадасны хувьд: Нийт нутгаар 41.6-127.7 мм тунадас орсон, хамгийн их нь Баян суманд 127.7 мм, хамгийн бага нь Борнуур суманд 41.6 мм орсон. (Зураг-3)

Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: Жаргалант, Борнуур, Батсүмбэр, Аргалант сумдын нутгаар ОЖД-аас бага, Мөнгөнморьт, Угтаал, Баянчандмань, Заамар, Цээл сумдын нутгаар дунджийн орчим, бусад сумдын нутгаар дунджаас ахиу тунадас орсон. (Зураг-4)

 

(Зураг-3)                                                                             (Зураг-4)

Салхины дундаж хурд: нийт нутгаар 0.7-3.7 м/с байснаас Батсүмбэр суманд 0.7 м/с, Баянцагаан, Дэлгэрхаан суманд  3.7 м/с байв. Салхины их хурд: 8-21 м/с хүрснээс хамгийн их нь Зуунмод суманд 17-ны өдөр 21 м/с хүрсэн байна. 10 м/с-ээс их хурдтай өдрийн тоо: 1-11 өдөр байсны 11 өдөр нь Зуунмод суманд, Аргалант суманд 1 өдөр ажиглагдсан.

15 м/с-ээс их хурдтай өдрийн тоо: 1-3 өдөр ажиглагдсанаас Зуунмод, Угтаал, Алтанбулаг, Лүн  суманд 3 өдөр, Мөнгөнморьт, Эрдэнэ сумдын нутгаар 1 өдөр, бусад сумдын нутгаар ажиглагдаагүй байна.

 

 

 

 

 

Тойм бичсэн: ЦУУА-ын инженер Л.Энхцэцэг