> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

Төв аймгийн 09-р сарын цаг уурын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2022-01-21 03:02:00

ТӨВ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ 09-Р САРЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

2021.10.21                                                                                                                     Зуунмод

Агаарын дундаж температур: Нийт нутгаар +7.2°С...+11.6°С байснаас Эрдэнэ  суманд +7.2°С, Бүрэн  суманд +11.6°С байлаа./Зураг-1/ Олон  жилийн дундажтай харьцуулахад: Заамар, Цээл, Аргалант сумдын нутгаар 1.2°...2.1°С-ээр хүйтэн, бусад сумдын нутгаар  0.1°-0.9°С орчим байлаа. /Зураг-2/

/ Зураг-1/                                                            / Зураг-2/

Хөрсний дундаж температур: Нийт нутгаар +10°С...+15°С байснаас Эрдэнэ суманд +10°С, Лүн суманд +15°С байлаа.

Агаарт 30°С-аас дулаан өдрийн тоо: Ажиглагдаагүй.  Хөрсөнд 40°С-аас дулаан өдрийн тоо: нийт нутгаар 2-11 өдөр, Алтанбулаг суманд 11 өдөр, Мөнгөнморьт, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Жаргалант, Борнуур, Батсүмбэр, Дэлгэрхаан суманд ажиглагдаагүй байна.

Агаарын температурын үнэмлэхүй их утга: ихэнх нутгаар +22.4°С...+27.3°С хүрснээс Бүрэн суманд 10-ны өдөр +27.3°С, хөрсний үнэмлэхүй их утга: +36°С...+56°С ажиглагдсанаас Эрдэнэ суманд 2-ны өдөр +56°С хүрсэн байна.

Агаарын үнэмлэхүй бага утга: нийт нутгаар -3.5°С...-9.2°С ажиглагдсанаас Алтанбулаг суманд 30-ний өдөр -9.2°С, хөрсөнд үнэмлэхүй бага утга: -4°С...-11°С ажиглагдсанаас Алтанбулаг суманд 30-ний өдөр -11°С ажиглагдсан.

Тунадасны хувьд: Нийт нутгаар 8.1-89.4 мм тунадас орсон, хамгийн их нь Батсүмбэр суманд 89.4 мм, хамгийн бага нь Өндөрширээт суманд 8.1 мм орсон.

Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: Баянчандмань,  Жаргалант, Заамар сумдын нутгаар дунджийн орчим, Зуунмод, Эрдэнэсант,  Баян, Мөнгөнморьт, Угтаал, Алтанбулаг, Бүрэн, Лүн,  Баян-Өнжүүл, Борнуур,  Баянжаргалан, Батсүмбэр, Аргалант, Баянцагаан, Эрдэнэ, Цээл  Дэлгэрхаан сумдын нутгаар дунджаас ахиу, Өндөрширээт суманд дунджаас бага тунадас орсон.

Салхины дундаж хурд: нийт нутгаар 0.8-4.0 м/с байснаас Борнуур суманд 0.8 м/с, Зуунмод суманд 4.0 м/с байв. Салхины их хурд: 8-20 м/с ажиглагдсанаас Алтанбулаг суманд 25-ны өдөр 20 м/с хүрч салхилсан. 10 м/с-ээс их хурдтай өдрийн тоо: 1-18 өдөр ажиглагдсанаас Зуунмод суманд 18 өдөр,  Жаргалант суманд 1 өдөр ажиглагдсан бол Батсүмбэр, Цээл сумдад ажиглагдаагүй  байна.

15 м/с-ээс их хурдтай өдрийн тоо: 1-4 өдөр ажиглагдсанаас Зуунмод, Угтаал суманд 4 өдөр, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Лүн суманд 1 өдөр, Мөнгөнморьт, Эрдэнэсант, Баянчандмань, Жаргалант, Борнуур, Баянжаргалан, Заамар, Батсүмбэр, Цээл,  Баянцагаан, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумдын нутгаар ажилагдаагүй байна.

 

Тойм бичсэн: ЦУУА-ын инженер С.Ядамдулам